ង្គោ

យើងគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដទៃទៀត។ អ្នកមិនអាចរំលោភរក្សាសិទ្ធិ,យីហោឬផ្សេងទៀតកម្មសិទ្ធិត៌មានសិទ្ធិរបស់ភាគីណាមួយ។ យើងអាចនៅក្នុងរបស់យើងសំរេចចិត្តណាមួយយកមាតិកា,អ្នកប្រើដាក់ស្នើឬមាតិកាភាគីទីបីយើងមានហេតុផលដើម្បីជឿថារំលោភណាមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដទៃនិងអាចបញ្ចប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រប្រសិនបើអ្នកដាក់ស្នើម្តងហើយម្តបែបណាមួយមាតិកា។ <‧><‧><ខ>ម្តគោល៖ជាផ្នែកមួយនៃរបស់យើងម្តង-ការរំលោភគោលនយោបាយណាសម្រាប់អ្នកប្រើដែលអ្នកប្រើដាក់ស្នើឬមាតិកាភាគីទីបីយើងទទួលបានល្អ-ជំនឿនិងប្រសិទ្ធិភាពបណ្តឹងក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែរយៈពេលនឹងត្រូវបានរារាំងពីការប្រើគេហទំព័រ។

ERROR:0:

១។ រាងកាយឬអេឡិហត្ថលេខានៃមនុស្សម្នាក់បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើនៅលើក្នុងនាមនៃម្ចាស់នៃសិទ្ធិផ្តាច់ដែលត្រូវបានចោទរំលោភ;
២។ អត្តសញ្ញាណនៃការរក្សាសិទ្ធិការងារអះអាងថាត្រូវបានគេរំលោភ,ឬ,ប្រសិនបើជាច្រើនរក្សាសិទ្ធិធ្វើការនៅតែតំបន់បណ្តាញត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយការតែជូនដំណឹងជាតំណាងបញ្ជីនៃកាដូធ្វើការនៅក្នុងគេហទំព័រ;
៣។ អត្តសញ្ញាណនៃសម្ភារៈដែលត្រូវបានអះអាងត្រូវបានរំលោភឬត្រូវបានប្រធានបទនៃសកម្មភាពរំលោភហើយនោះគឺត្រូវបានយកចេញឬចូលដំណើរការដែលត្រូវបានជនពិការនិងព័ត៌មានសមរម្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាត hdvideosporn.net ដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្ភារៈ;
៤។ ព័ត៌មានសមរម្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតគេហទំព័រដើម្បីទំនាក់ទំនងគណបក្សត្អូញត្អែររួមទាំងឈ្មោះ,អាស័យដ្ឋាន,ទូរស័ព្ទចំនួននិង,ប្រសិនបើអាចប្រើបាន,អ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋានដែលត្អូញត្អែរគណបក្សអាចត្រូវបានទាក់ទង;
៥។ ការថ្លែងការណ៍ថាការត្អូញត្អែរក្សបានល្អ-ជំនឿថាការប្រើប្រាស់នៃសម្ភារៈនៅក្នុងលក្ខណៈនេះបានត្អូញត្អែរគឺមិនអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិ,ភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនឬការច្បាប់;និង
៦។ ការថ្លែងការណ៍ដែលព័ត៌មាននៅក្នុងការជូនដំណឹភាពត្រឹមត្រូវនិង,នៅក្រោមទោសនៃសម្បថ,ដែលថាគណបក្សត្អូញត្អែរត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើនៅលើក្នុងនាមនៃម្ចាស់នៃសិទ្ធិផ្តាច់ដែលត្រូវបានចោទរំលោភ។

ទាំងអស់នៃការរំលោភសិទ្ធិលើឬទាក់ទងនេះគេហទំព័រគួរត្រូវបានបញ្ជូនទៅ hdvideosporn.net�‧;កំណត់រក្សាសិទ្ធិភ្នាក់ងារនៅខាងក្រោយដ្ឋាន: