លក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌ

សិចចាស់ទុំជាមួយនឹង RTA ស្លាក។ សូមអានទំព័រនេះសម្រាប់ព័ត៌មាន។


សិចចាស់ទុំតំបន់មានពត៌មាននិងសម្ភារៈមានគោលដៅត្រឹមតែនៅក្នុងពេញវ័យទស្សនិកជនដែលអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រាន់បានដឹងអាចទទួលឬមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រភេទជាក់លាក់នៃភ្ញៀវទេសដូចជាអាក្រាត។ សិល្បៈភាពនៃការឃៅនិងអំពើហឹង្សាដូចជាពាក្យសំដីរបរិយា។ ដើម្បីចូលដំណើរការមាតិកានៃវេបសាយនេះអ្នកត្រូវតែអាននិងយល់ស្របជាមួយនឹងការដូចខាងក្រោថ្លែងការណ៍។